Underbevidsthedshealing & Traumeforløsning

Underbevidsthedshealing

Underbevidsthedshealing
– healing af historierne fra din barndom som ligger og styrer fra underbevidstheden

Disse historier er blevet din sandhed, men de er ikke din essens. Du har bygget dit liv op omkring dem, men du kan godt mærke, at det ikke er sandt og sundt.

5 gode grunde til at få healet de historier du har fortalt dig selv siden barndommen:

Du får:

lettere ved at erkende hvem du er, og hvad du har med dig i underbevidstheden fra barndommen, som er grunden til, at du reagerer og agerer som du gør.

lettere ved at tilgive og anerkende dig selv og dine omsorgspersoner.

lettere ved at stoppe dig selv i gamle forsvarsmekanismer og reaktionsmønstre.

lettere ved at se dig selv i øjnene og smile af dig selv, når du er ved at reagere og agere på den gamle skæve måde

lettere ved at trække på skuldrene og mærke, at det ikke er din sandhed – din essens, men gamle fortællinger, som du nu kan blive fri af.

14-01-2018
Christa Lange – 5 af 5-stjerner
Niels Peter Bach er en fantastisk healer. Hans nærvær og ro giver tryghed til at blive et med processen og få det bedste udbytte af healingen. Jeg vil vælge Niels Peter Bach, når jeg har behov for healing og anbefaler ham gerne til andre, der har behov for de evner, han har. – Efter healingen af de skader jeg har fået i barndommen, oplever jeg, at der er blevet slukket for mange af de overbevisninger, som har virket begrænsende i mit liv. Jeg har stadig 2½ måned efter healingen tydelige oplevelser af forandringer i mine tankemønstre, så de støtter mig i stedet for at begrænse. Jeg har fået adgang til min indre fred og glæde, og det er blevet nemt at holde denne kontakt i hverdagen. – Jeg er dybt taknemmelig for at have mødt Niels Peter Bach og glæder mig til at deltage i Solar Plexus Healer kurset.

Hvor kommer smerter, ubalance og sygdom fra? Er det genetisk betinget – altså er vi disponeret via DNA?
Min overbevisning er: Nej, det kommer fra arven, opvæksten og livet.

Vores celler, dna, energisystem er som udgangspunkt rent og godt, når vi bliver dannet. Smerter, ubalance, og sygdom kommer fra; den måde vores besjæling er i balance på, den måde vi, i de tidlige år, bliver håndteret på, det vi får overleveret som sandheder fra vores familie, den måde vi lærer, at livet, følelser og relationer skal håndteres på. Det er der, det kommer fra.

Men allerede i fostertilstand, kan vi blive udsat for udefrakommende følelser og vibration, der allerede her begynder at påvirke os, og når vi bliver født, i den måde vi bliver taget imod på og håndteret på i de første måneder. Når vi er cirka to år, så bliver vi selvbevidste, og så er vi modtagelige i forhold til at få skader i vores essens, altså det vi, som udgangspunkt er kommet med som et besjælet menneske. Vi har essens kompetencer både i vores menneske- og sjælsvæsen. Vi kan i denne periode fra ca. 2-7 år, hvor vi skal lære om livet af vores omsorgspersoner, få skader fra dem eller omgivelserne – altså i arven i forhold til, hvordan vores familiestruktur er, og hvad vores forældre går rundt med og har med fra deres forældre, som de så giver videre til os. Det kan give os et skævt udgangspunkt, når vi vokser op og bevæger os igennem livet.

Der kan heales op på de skader, der ligger helt dybt i vores essens – vores udgangspunkt. Ved få vished om, hvad vi har fortalt os selv så tidligt i livet, betyder det at vi på længere sigt vil gå lettere i livet og blive mere tilgivende og rummelige forhold til os selv og i forhold til andre mennesker.

Hvis du har spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive en SMS til: 20192221 eller sende en e-mail til: mail@nielspeterbach.com

Traumeforløsning
– healing af senfølger i voksenlivet

Hvis vi har skader i vores essens, så kan vi være mere disponerede for at få traumer i livet fra 7 år og frem. Fordi vi har fortalt os selv noget bestemt i mange år, som gør at vi f.eks. ikke kan sætte gode grænser i forhold til, hvad vi kan og vil være med til. Så kommer vi måske ud i en situation, hvor vi får et traume f.eks. i forbindelse med et overgreb. Det behøver ikke at være et fysisk overgreb. Vi kan også få traumer, der er uafhængige af tidlige skader. Traumer kan påvirke os så meget, at vi går rundt i konstant beredskab, beskytter os selv og lukker ned for store områder i vores liv f.eks. i forhold til at gå ind i nære relationer. Hvis vi bærer rundt på sådan et eller flere traumer, vil vi på et tidspunkt mærke, at vores krop siger fra. Det kan komme til udtryk i form af smerter i muskler, eller led og knogler der låser. Hvis ikke vi lytter på det niveau, kan det udvikle sig til kroniske smerter eller sygdomme, som er svære at behandle. Derfor er det vigtigt at få healet og renset ud i forhold til traumer. En healing går ind og renser ud og kaster lys på, hvad konsekvenserne af traumet har været for os, healer op og der kommer svar via klarsyn i forhold til, hvordan vi kan hjælpe os selv videre ud i livet i forløsningen og frigørelsen af traumet.

Der kan være følgevirkninger af disse skader og traumer. Skaderne fra 2-7 år er dem, der f.eks. kan give lavt selvværd, og det kan give både stress, angst og depression. Det er disse ”sygdomme”, som vores etablerede system kan afhjælpe. Også det lave selvværd, som f.eks. en psykolog eller anden kognitiv terapeut kan afhjælpe. Helt inderst inde der hvor lavt selvværd udspringer, altså inde i vores essens, og i den del af bevidstheden og energisystem kan vores etablerede system ikke hjælpe os helt til bunds. Der skal vi have fat i det spirituelle og i energisystemet.

Der kommer healing ind i billedet, men også håndtering af ånder, mørke- og andet, der skal renses ud i eller fjernes, for at vi kan komme videre, og for at behandlingen via det etablerede system får den ønskede effekt på lang sigt. Healing og udrensning af energisystemet gør, at vi bliver omkodet og klar med en ny bevidsthed til at modtage og lægge nye erfaringer og handlemønstre ind, så vi kan få mere trivsel ind i vores liv.

Vi har altså disse 3 niveauer:

Det yderste der kommer tydeligt til udtryk, som f.eks. angst, depression og stress, og det er der, hvor lægevidenskaben kan symptombehandle.

Det mellemste der viser sig som f.eks. lavt selvværd. Angst, depression og stress kan alle udspringe af lavt selvværd. Dette kan afhjælpes af en kognitiv psykolog eller terapeut.

Det inderste eller essensen som er her, hvor de skader og det vi fortæller os selv tidligt i livet kan give f.eks. lavt selvværd.

Vi kan altså godt få healet og ryddet op i de smerter, ubalancer og sygdomme der kommer fra arven og opvæksten.

Hvis du har spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive en SMS til: 20192221 eller sende en e-mail til: mail@nielspeterbach.com

Jeg tilbyder Underbevidsthedshealing og Traumeforløsning som særskilte sessioner, og jeg kan også håndtere ånder, mørke og andet, som ikke nødvendigvis er synligt eller mærkbart for dig, men som viser sig i mødet med energierne fra healing.

Det gøres helt uden, at du skal gennemleve dine oplevelser fra barndommen eller dine traumer igen.

Jeg optager sessionen for dig til senere brug. Det kan være rart at høre ordene igen. Du kan således også bruge sessionen igen og igen til din videre proces.
Sessionen kan foregå ved konsultation med fysisk fremmøde eller en via videosamtale på Skype, alt efter hvilken type session du ønsker. Begge dele virker lige godt.

Mirakler sker ikke over natten, det kan vi ikke håndtere, og det er heller ikke sådan, det virker. Det du kommer med og konsekvenserne af det bliver belyst, og så bliver det healet. Du får at vide ved hjælp af klarsyn, hvad du kan gøre for at hjælpe dig selv videre, efter du er blevet healet i hele dit system – indefra. Så skal du hjælpe dig selv videre udefra med det ydre: forsvarsmekanismer, reaktionsmønstre og måder at handle på. Det bliver muligt for dig efter healing, og med de råd du får via klarsyn.

Husk altid: Det er dig, der skal gå skridtene. Det er dig, der skal træffe valgene. Det er dig, der skal lytte til rådene og bruge dem.

Og det bliver muligt for dig.

Healing of the Subconscious
– healing the stories from childhood that are now controlling from the subconscious.

Those stories become your truth, but they are not your essence. You have built your life around these stories, but you feel that it is not true nor healthy.

5 good reasons to receive healing of the stories you have told yourself since childhood:

You will be able to:

more easily acknowledge who you are, and what you carry subconsciously from your childhood that makes you act and react the way you do.

more easily recognize, and find forgiveness for yourself and your caregivers.

more easily stop yourself from going into old defense mechanisms and reaction patterns.

more easily look yourself in the eyes and smile when you are about to act and react in the old crooked way.

more easily shake your head and smile, and feel that it is not your truth – your essence, but old stories that you will be able eliminate.

14.01.2018
Christina Lange – 5 of 5 stars

Niels Peter Bach is a magnificent healer. His presence and calm composure provide the safety that allows you to become one with the process and get the most benefit from the healing. I will choose Niels Peter Bach when I am in need of healing, and I will gladly recommend him to others that are in need of the abilities he possesses. – After having had the damages that happened in my childhood healed, I experience that many of the convictions that have been limiting factors in my life have been turned off. I still have, 2½ months after the healing, a clear experience of change in my thought patterns, that they are supporting me instead of limiting me. I have gained access to my inner peace and happiness, and it has become easy for me to keep this connection on a daily basis. – I am deeply grateful to have met Niels Peter Bach, and I’m looking forward to participate in the solar plexus healer course.

Where does pain, imbalance and disease come from? Is it genetically conditioned – are we disposed via DNA?
My conviction is: No, it comes from heritage, childhood and life.

Our cells, DNA, energetic system is, to begin with, pure and well when we are formed. Pain, imbalance and disease comes from; the balance with which our soul enters our bodies, the way we are handled in our early years, what truths we have been handed from our family and how we are taught to handle life, feelings and relationships. That is where it comes from.

But already as a fetus we can be exposed to external feelings and vibrations, that already start to affect us at this time, also when we are born, the way we are received and handled the first months. When we are about two years old, we become self-conscious, and from then we are receptive to damages to our essence, that is what we are in the beginning in our pure soul potentials within a human body. Both our human and our soul essences have skills. We can however in this period, from approx. 2-7 years, where we have to learn about life from our caregivers, receive damages from them or our surroundings – by inheritance, in relation to our family structure and what baggage our parents carry, and also have brought from their parents that they pass onto us. It can give us a crooked starting point as we grow up and move through life.

The damages that lie deep within our essence – our starting point, can be healed. By gaining certainty of what we have told ourselves this early in life will mean that we, in a long term, will walk with more ease in life, be more forgiving and generous with ourselves and other people.

If you have any questions, please don’t hesitate to call or text: +45 20192221 or e-mail: mail@nielspeterbach.com

Releasing Trauma
– healing the following effects

If we have damages within our essence, we can be more disposed to trauma in life, from when we are 7 years old and forward. Because we have told ourselves something specific for many years, that for instance makes us incapable of setting healthy boundaries in our relations as to what we can and will allow. Then we might end up in a situation where we are traumatized as for instance an assault. It doesn’t have to be a physical assault. We can also get traumas that are independent of early damages. Traumas can affect us very much causing us to walk around constantly alert, protecting ourselves and shutting down big areas of our lives, such as forming close relations. If we carry one or more of these traumas, we will at some point feel it in our bodies. It can be expressed by pain in muscles, or joints and bones that lock up. If we do not listen to the body it can evolve into chronic pain or illness, that are very difficult to treat. That is why it is so important to clean out and heal these traumas. A healing enters and sheds light on what the consequences of the trauma has been for us, heals it and provides answers through clarity, in relation to how we can help ourselves move on in life, in the liberation and relief of the trauma.

There can be effects that follow these damages and trauma. The damages that occur at age 2-7 are those that can cause for instance low self-worth, which can lead to both stress, anxiety and depression. It is these “diseases” that the established health care system can alleviate. The low self-worth as well, at for example a psychologist or other kinds of cognitive therapy. Deep down inside where the low self-worth has its roots, in our essence, is part of the subconsciousness and energetic system that the established healthcare system cannot fully reach. That is where we need the spiritual approach.

This is where healing comes to effect, but also handling souls, darkness and other things that need to be cleansed or removed, for us to move forward and for the treatment in the established healthcare system to have the desired long-term effect. Healing and cleaning of the energetic system gives us new awareness and provides us with new codes, so that we are able to build new experiences and action strategies to thrive more in our lives.

These are the 3 levels we have:

The outer layer, which expresses itself clearly, this is anxiety, depression and stress. This is where medical science can treat the symptoms.

The middle layer, which expresses itself as for example low self-worth. Both anxiety, depression and stress can emanate from low self-worth. This can be alleviated by cognitive therapy.

The inner layer, or essence, is where the damages and what we tell ourselves early in life can cause for example low self-worth.

So, we can heal and clean up in the pain, imbalances and illnesses that are inherited or comes from our childhood.

If you have any questions, please don’t hesitate to call or text: +45 20192221 or e-mail: mail@nielspeterbach.com

I offer Healing of the Subconscious and Releasing Trauma as separate sessions, and I can also handle lost souls, darkness and other things that might not be something you see or notice, but might show up in the meeting with the healing energy.

It is done without you having to relive any of your childhood experiences or traumas.

I will record the session for you so that you can use it later. It might be nice to hear the words once again also to support your further process.
The session can take place in a meeting or by video call on Skype either way works very well and it is up to you which you prefer.

Miracles do not happen overnight we simply can’t handle that, and that’s not how it works either. What you carry and the consequences of it will be looked upon, and then it will be healed. You will be told through clarity, what you can do to help yourself move forward after your entire system has been healed – from within. Then you have to help yourself onwards with the external: defense mechanisms, reaction patterns, and ways of acting. It will be possible to you after healing and with the advice you receive through clarity.

Always remember: You are the one to walk the path. You are the one to make the choices. You are the one who has to listen to the advices and use them.

And it will be possible for you.